மெனிக் பாம் புணர்வாழ்வு முகாமில் உள்ள குழந்தைகளுக்கும் கற்பிணித் தாய்மாருக்கும் பால்மா வழங்கல்.

Mathan | Friday, October 29, 2010 |

WFN (உநதே) நிறுவனத்தினால் 21.04.2011 ஆம் திகதி மெனிக் பாம் புணர்வாழ்வு முகாமில் உள்ள குழந்தைகளுக்கும் கற்பிணித் தாய்மாருக்கும் (மொத்தம் 400 பேருக்கு) பால்மா வழங்கப்பட்டது.

Category: